Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Zúženie a rožšírenie BSM

Manželia sa môžu dohodnúť a upraviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva určený zákonom. Zákon pripúšta, aby si rozsah BSM rozšírili alebo ho zúžili. Výnimka zo všeobecného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva sa vzťahuje iba na majetok, ktorý nadobudli manželia počas trvania manželstva, teda nie majetku nadobudnutého pred uzavretím manželstva.

Rozšírenie BSM znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) budú patriť aj také veci, ktoré by inak nepatrili do BSM ale do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov, napríklad veci získané darom alebo dedičstvom. Druhým spôsobom dohody je zúženie BSM. Manželia sa môžu dohodnúť, že do BSM nebudú patriť veci, ktoré by inak do BSM patrili (napr. úroky a prírastky veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov). Manželia sa môžu dohodnúť aj na tom, že správu spoločného majetku budú vykonávať obaja spoločne alebo iba jeden z nich.

Dohodu o zúžení alebo rozšírení BSM môžu uzavrieť len manželia. Takúto dohodu možno uzavrieť kedykoľvek počas trvania manželstva a možno ju aj zmeniť. Zúžiť alebo rozšíriť možno iba majetok nadobudnutý v budúcnosti. Najvyšší súd (R 30/2008) sa priklonil výkladu, že dohodou (vo forme notárskej zápisnice) už nemožno meniť existujúce vlastnícke vzťahy.

K zúženiu alebo rozšíreniu BSM môže dôjsť formou notárskej zápisnice. Ak by nebola forma notárskej zápisnice dodržaná, dohoda bude považovaná za absolútne neplatnú (§ 40 ods. 1 Občiansky zákonník). Dohody o zúžení alebo rozšírení BSM sa môže týkať aj práv tretích osôb (napr.pri zmluve o úvere).