Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Zrušenie spoluvlastníctva

Nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu. To je základná zásada uplatňujúca sa pri podielovom spoluvlastníctve. Spoluvlastníci sa môžu počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva. Dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vyporiadaní je najbežnejšou formou zrušenia spoluvlastníckych vzťahov.

Spoluvlastníctvo zaniká rovnakými spôsobmi ako vlastníctvo, pričom to vyplýva z toho, že jediným rozdielom, ktorý odlišuje spoluvlastníctvo od vlastníctva je, že v prípade spoluvlastníctva ide o viacero subjektov, ktoré vlastnia tú istú vec. Okrem všeobecného zániku spoluvlastníctva (absolútny, relatívny zánik) môžeme pri spoluvlastníctve hovoriť aj o zrušení spoluvlastníctva. Zrušením spoluvlastníctva zaniknú doterajšie vzťahy spoluvlastníkov.

Základným spôsobom zániku spoluvlastníctva je teda dohoda, pričom sa uplatnia všetky ustanovenia o právnych úkonoch (§ 34 a nasl. OZ). V podstate ide o zmluvu o prevode vlastníctva (v zmysle obsahu). Dohoda musí byť písomná ak ide o nehnuteľnosť. Účastníkmi dohody sú vždy všetci podieloví spoluvlastníci. Bez vkladu do katastra nemôže prejsť vlastnícke právo na nadobúdateľa. K dohode o zrušení spoluvlastníctva a následnom vyporiadaní môže dôjsť aj vtedy, ak už prebieha súdne konanie o vyporiadanie, alebo aj po vydaní rozhodnutia kým rozhodnutie o vyporiadaní nenadobudne právoplatnosť.

Zmluva o zrušení spoluvlastníctva a vyporiadaní sa odlišuje od zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu. Účastníkmi zmluvy musia byť všetci spoluvlastníci, pričom neestačí, ak by zmluvu o zrušení spoluvlastníctva urobili len niektorí alebo len jeden z nich, je tomu tak preto, lebo dochádza k zániku spoluvlastníckeho vzťahu všetkých spoluvlastníkov.

Ak je predmetom zmluvy o zrušení spoluvlastníctva hnuteľná vec a účastníci sa nedohodli na písomnej forme, na požiadanie spoluvlastníka je každý zo spoluvlastníkov povinný vydať ostatným písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. V prípade odmietnutia vydania potvrdenia, právny úkon (dohoda) zostáva platným, pričom splnenia tejto povinnosti sa možno domáhať na súde.

Zrušiť spoluvlastníctvo nie je možné pri tzv. akcesorických spoluvlastníckych vzťahoch (napr. § 13 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastnícte bytov a nebytoých priestorov), ak vlastníctvo k bytu alebo k nebytovému priestoru trvá. Spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku, má akcesorickú povahu vo vzťahu k bytu a preto tieto veci nemôžu byť predmetom samostatného prevodu.