Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Dohody o BSM

§ 149a

Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Ustanovenie § 4 a nasl. zákona č. 162/1995 Z.z. ráta s tým, že do katastra nehnuteľností sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, a to vlastnícke právo a ďalšie vecné práva uvedené v tomto ustanovení. Tomuto novozavedenému režimu bolo treba prispôsobiť aj dohody medzi manželmi týkajúce sa nehnuteľností. Nielen z dôvodov vyplývajúcich z konania pred katastrálnymi orgánmi, ale aj z dôvodu právnej istoty zákon pre tieto dohody medzi manželmi predpisuje obligatórne písomnú formu. Jej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu podľa § 40 ods. 1.

 

Pre tieto dohody medzi manželmi platí všeobecný režim pre vklad do katastra podľa § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z.z. To znamená, že práva k nehnuteľnostiam, ktoré má na mysli § 149a, vznikajú, menia sa alebo zanikajú dňom vkladu do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení, a to ku dňu, keď návrh na vklad do katastra bol doručený príslušnému katastrálnemu orgánu.

 

(Komentár IURA, ASPI)