Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Obnovenie BSM počas manželstva

§ 151

Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

Ak bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo za trvania manželstva (napr. podľa § 148 ods. 2, § 148a ods. 2 v dôsledku právoplatného rozhodnutia trestného súdu odsudzujúceho na trest prepadnutia majetku alebo jeho časti, v dôsledku právoplatného rozhodnutia o nariadení likvidácie majetku jedného z manželov vyhlásením konkurzu), môže sa ktorýkoľvek z manželov domáhať jeho obnovenia rozhodnutím súdu. K jeho obnoveniu nemôže dôjsť fakticky alebo na základe dohody manželov, ale len rozhodnutím súdu podľa § 151. Potvrdzuje to aj ustálená súdna prax: Občiansky zákonník, ktorý vylučuje možnosť zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou, nepripúšťa ani možnosť dohody manželov o jeho obnovenie. Obnovenie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva je možné len rozhodnutím súdu vydaným za trvania manželstva na návrh jedného z manželov (§ 151 OZ). Toto rozhodnutie pôsobí ex nunc, takže sa vzťahuje len na to, čo bolo nadobudnuté (§ 143 OZ) po právoplatnosti tohto rozhodnutia, nevzťahuje sa však na skôr nadobudnutý majetok. (R 42/1972)

 

Návrh na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí súd prejednať bez ohľadu na to, či ho navrhujú obaja manželia, alebo len jeden z nich. Či súd návrhu vyhovie, bude záležať na konkrétnych okolnostiach prípadu, najmä či odpadli dôvody, ktoré viedli k predchádzajúcemu zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom (§ 148 ods. 2), alebo či a akým spôsobom sa zmenili pomery manželov oproti stavu v čase pôvodného rozhodovania. Pri obnovení zrušeného bezpodielového spoluvlastníctva podľa § 148a ods. 2 treba zisťovať, či manžel, na ktorého návrh bolo toto spoluvlastníctvo zrušené, je ešte podnikateľom.

Návrhu možno vyhovieť len v prípade, keď v čase rozhodovania súdu manželstvo účastníkov trvá. Ustanovenie § 151 vylučuje možnosť v konaní o obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva skončiť spor súdom schváleným zmierom (§ 99 OSP). Súd preto musí rozhodnúť vždy autoritatívne a jeho rozhodnutie má konštitutívny charakter s právnymi účinkami ex nunc. Rozhodnutím súdu tak vzniká nové bezpodielové spoluvlastníctvo medzi manželmi. Nie je rozhodujúce, či pôvodné bezpodielové spoluvlastníctvo bolo už vyporiadané, alebo nie. Majetku, ktorý bol v zaniknutom bezpodielovom spoluvlastníctve, sa totiž rozhodnutie o obnovení nedotýka. Nedotýka sa ani majetku, ktorý bol nadobudnutý v čase od zániku bezpodielového spoluvlastníctva do právoplatnosti rozhodnutia o jeho obnovení. Tento majetok tvorí výlučný majetok nadobúdajúceho manžela, prípadne, ak vec nadobudli obaja manželia, vzniká medzi nimi podielové spoluvlastníctvo podľa § 136 a nasl.

(Komentár IURA, ASPI)