Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Bezpodielové spoluvlastníctvo Čo to je?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako BSM) je jednou z dvoch foriem spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka. Podľa § 136 OZ  Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Inštitút BSM  je upravený v § 143 až § 151 z. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). Podľa § 143 OZ je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. § 143a ďalej uvádza, že manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Vyššie uvedené dohody pritom vyžadujú formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov charakterizuje to, že manželia nemajú určenú veľkosť podielov na spoločných veciach. To je základný rozdiel od podielového spoluvlastníctva. Podielové spoluvlastníctvo určuje mieru účasti spoluvlastníkov na právach a povinnostiach k spoločným veciam a táto miera je vyjadrená číselnými podielmi.

Bezpodielovosť účasti na výkone spoluvlastníckych práv a povinností je preto jedným z pojmových znakov tohto spoluvlastníckeho vzťahu medzi manželmi. Bezpodielové spoluvlastníctvo charakterizuje aj to, že manželia sú účastní na nadobúdaní práv spoločne a v rovnakej miere.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká spolu so vznikom manželstva a to ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníctva osoby a čo manželia, resp. niektorý z nich, nadobudli počas trvania manželstva, okrem zákonom stanovených výnimiek, ktoré sú uvedené v ustanoveniach § 143 a 143a Občianskeho zákonníka. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vznikne aj pri uzavretí neplatného manželstva, nie však v prípade domnelého manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť iba medzi manželmi. Bezpodielové spoluvlastníctvo nemôže vzniknúť medzi druhom a družkou.

Vznik, trvanie a zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov je podmienené vznikom, trvaním a zánikom manželstva. Ide o právny vzťah, ktorý tu existuje len, ak účastníci sú alebo boli manželmi. Len výnimočne, v prípade splnenia v zákone ustanovených dôvodov, môže nastať situácia, že bezpodielové spoluvlastníctvo zanikne počas trvania manželstva (§ 148 ods. 2 a § 148a ods. 2) alebo, že manželstvo zaniklo a bezpodielové spoluvlastníctvo trvá ďalej (§ 16 Zákona o rodine). Občiansky zákonník na vznik BSM nevyžaduje, aby manželia spolu fakticky žili a tvorili spoločnú domácnosť. Veci nadobudnuté po zániku manželstva nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.