Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Čo nepatrí do BSM

Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) tvoria všetky veci (hnuteľné i nehnuteľné), ktoré nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva. Nadobudnutie veci môže byť napríklad kúpnou zmluvou, spracovaním, vydržaním a pod.. Zákon ustanovuje výnimky. V určitých prípadoch veci nadobudnuté počas manželstva nepatri do BSM:
a) veci získané dedičstvom,
b) veci získané darovaním,
c) veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
d) veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Zákon považuje za spravodlivé vyňať veci nadobudnuté vyššie uvedenými spôsobmi z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tieto veci tvoria oddelený (samostatný) majetok toho manžela, ktorý ich nadobudol.

Ad a): Veci získané dedičstvom nadobúda manžel, ktorý je dedičom po poručiteľovi a veci nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Vec môžu nadobudnúť aj obaja manželia spoločne (napr. závetom), vtedy vec nadobudnú do podielového spoluvlastníctvoa a nie do bezpodielového spoluvlastníctva.

Ad b): Pokiaľ ide o veci získané darovaním, tieto tiež nepatria do BSM ale do oddeleného výlučného vlastníctva (majetku). Rovnako ako v prípade dedenia ak by boli obdarovaní obaja manželia spoločne, získavajú vec taktiež do podielového spoluvlastníctva (nie BSM). Výška podielov závisí od obsahu darovacej zmluvy ak podiely nie sú určené, platí, že podiely oboch obdarovaných manželov sú rovnaké (podľa § 137 ods. 2 OZ). Dôležítá je najmä vôľa darcu a okolnosti za ktorých k darovaniu došlo, nielen povaha veci alebo podľa účelu, na čo je vec určená. Môže nastať situácia, že darca daruje veci obom manželom, pričom vec slúži len jednému z manželov (napríklad motorové vozidlo).

V prípade ak manžel vlastní vo výlučnom vlastníctve vec, má právo ju darovať komukoľvek, a to aj svojmu manželovi. Vtedy je darovanie medzi manželmi povolené. Ak by dar pochádzal z majetku patriaceho do BSM, nemôže ísť o platné darovanie.

Ad c): Do tretej skupiny patria veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania iba jedného z manželov. V tomto prípade je potrebné skúmať, či vec je skutočne slúži osobnej potrebe alebo výkonu povolania iba jedného z manželov alebo obom. Nie je pritom rozhodujúca cena veci.

Z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vylúčený aj majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov pred vstupom do manželstva. Nie je pritom dôležité, či prostriedky na nadobudnutie veci boli spred manželstva, dôležitý bude okamih nadobudnutia veci. Ak sa použijú spoločné prostriedky, ktoré nepatrili do BSM, prihliada sa na ne v zmysle § 150 OZ.

Do BSM patria obyčajne všetky príjmy z pracovného alebo obdobného pomeru, z podnikateľskej činnosti, sociálne dávky, výhry, úroky v bankách a iné.

Ak by došlo k nadobudnutiu veci počas manželstva výmenou za vec alebo by nadobulo manžel prostriedky z predaja veci, ktorá patrila výlučne jemu, potom takto vymenená vec alebo prostriedky nepatria do BSM a sú naďalej vo vlastníctve tohto manžela. Taktiež nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov ani vec nadobudnutá počas manželstva trestným činom. Do BSM nepatrí ani bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov, nakoľko ide o plnenie, ktorého účelom je zmierniť bolesť len jedného z manželov.

Do BSM nepatria ani autorské diela vzniknuté počas manželstva, nakoľko ide osobnostné práva a výhradné majetkové práva autora, bez súhlasu autora nie je možné dielo použiť. Ak by však manžel - autor použil na vytvorenie diela majetok (aj peniaze) patriaci do BSM, druhý manžel má právo požadovať náhradu v zmysle § 15O OZ.

Pokiaľ ide o odmeny vyplatené za tvorivú činnosť manžela - autora, tieot patria do BSM iba vtedy, keď boli autorovi vyplatené za jeho života a za trvania manželstva (BSM).

Môže nastať kurióna situácia, že po rozvode manželstva ešte pred vyporiadaním BSM uzatvorí bývalý manžel manželstvo s ďalšou osobou a následne dôjde k vyporidaniu majetku z prvého manželstva, veci z takto vyporiadaného BSM nepatria do BSM. Ak by došlo k vyplateniu prvého manžela z majetku patriaceho do BSM, tento vyplácajúci manžel je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo.