Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Súdne vysporiadanie spoluvlastníctva

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže teda kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a vyporiadanie. Právo podať žalobu vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje.

Súdne konanie sa začína iba na návrh (žalobou). Žalobu môže podať ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov bez ohľadu na výšku podielu. Súd vysporiada spoluvlastníctvo tak, aby to bolo v súlade so zákonom, pričom postupuje podľa zákonom stanoveného poradia. Súd nie je viazaný návrhmi na vyporiadanie, (pokiaľ ide o formu vyporiadania podielového spoluvlastníctva), je však viazaný návrhom na zrušenie spoluvlastníctva. Zákon neuvádza dôvody, pre ktoré možno podielové spoluvlastníctvo zrušiť a to ani príkladmo. Súd podielové spoluvlastníctvo ako celok najskôr zruší a potom rozhodne o vyporiadaní.

V konaní o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva ide o tzv. nerozlučné procesné spoločenstvo (§ 91 ods. 2 OSP). Ak by ako účastnik konania neboli označení všetci spoluvlastníci, súd nemôže návrhu vyhovieť a žalobu zamietne. Účastníkmi konania o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva k veci musia byť teda všetci spoluvlastníci. Súd o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozhoduje podľa zákona, pričom musí dodržať poradie spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva. Preto ani súhlas všetkých účastníkov konania s iným ako zákonným zákonným spôsobom vyporiadaním ešte neodôvodňuje, aby súd svojím rozsudkom vyporiadal spoluvlastníctvo v rozpore so spôsobmi a poradím uvedeným v Občianskom zákonníku. V prípade ukončenia súdneho konania o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadaní zmierom odlišná dohoda o vyporiadaní spoluvlastníctva prichádza do úvahy.

Zrušenie spoluvlastníctva a vyporiadanie v širšom zmysle

V konaní o zrušenia spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie možno vykonať aj vyporiadanie v tzv. širšom zmysle. Návrh na takéto vyporiadanie je potrebný. Ak by návrh na súde na takéto vyporiadanie nebol urobený, vyporiadanie v širšom slova zmysle nemôže súd vykonať. O vzajomnom návrhu na vyplatenie určitej sumy v rámci širšieho vyporiadania je potrebné rozhodnúť samostatným výrokom rozsudku a nielen v rámci náhrady za spoluvlastnícky podiel, pretože pohľadávka z titulu zaplatenia náhrady za spoluvlastnícky podiel vzniká až právoplatnosťou rozsudku o zrušení spoluvlastníctva a pohľadávka z vynaložených nákladov vzniká od okamihu ich vynaloženia.

Toto majetkové právo podlieha premlčaniu vo všeobecných premlčacích dobách v závislosti od toho, či ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 137 (§ 101) alebo o nárok podľa ustanovenia § 451 a nasl. (§ 107).