Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vec získaná počas BSM z prostriedkov patriacich jednému z manželov

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 5. 2014

Otázka: Vec získaná počas BSM z prostriedkov patriacich jednému z manželov

Dobrý deň, ako je to s vecou získanou počas bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov patricich jednému z manželov? Patrí takáto veci do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) alebo nie. 

Prosím o nejaké rozhodnutie, ktoré uvedený problém riešilo.

Odpoveď: Vec získaná počas BSM z prostriedkov patriacich jednému z manželov

Vec, ktorá bola získaná za trvania bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) z prostriedkov patriacich výlučne jednému z manželov (napr. z peňazí, ktoré mal už v čase pred uzavretím manželstva alebo ktoré sám získal darovaním), sa nestáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, ale je vo výlučnom vlastníctve toho, kto ju takto získal (pozri napr. R 42/1972 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk, s 123). Tak je to v bežných prípadoch kúpy veci jedným z manželov z jeho výlučných zdrojov, resp. prostriedkov, kedy ju od predávajúceho kupuje sám (vo svojom mene) pre seba a kedy sa druhý z manželov na takejto kúpe nijako nepodieľa. Odlišné dôsledky však nastávajú v prípade, kedy je síce kúpna cena úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi sú obaja manželia a obaja jasne prejaví vôľu nadobudnúť kúpenú vec do bezpodielového spoluvlastníctva (rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky z 19. apríla 2000 sp. zn. 22 Cdo 1658/98).

O nadobudnutie veci za výlučné prostriedky len jedného z manželov nemožno uvažovať v prípade, že vec je nadobudnutá za prostriedky získané pôžičkou, hoci ju dojednal len ten manžel, ktorého výlučné prostriedky boli neskôr na jej splatenie použité. Bývalý Najvyšší súd ČSR už v rozsudku z 28.11.1969, sp. zn. 8 Cz 36/69, publikovanom v Zbierke súdnych rozhodnutí ako R 57/1970, zaujal právny názor, že ak vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý napr. uzavrel vlastným menom zmluvu o pôžičke, a ak boli takto získané peniaze použité na kúpu určitej veci, t.j. ak bola za ne získaná určitá majetková hodnota, patrí aj táto hodnota za splnenia ostatných podmienok uvedených v § 143 OZ a bez ohľadu na to, či bola zmluva o pôžičke platne uzatvorená do bezpodielového spoluvlastníctva. K záväzku manžela, ktorý takto zaobstaral peniaze a je povinný ich vrátiť (či už ako plnenie zo zmluvy o pôžičke či ako neoprávnený majetkový prospech v prípade, že zmluva o pôžičke nebola platne uzavretá) a ktorý ich vynaložil v skutočnosti na spoločný majetok zo svojho, sa prihliadne pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.

 

Ak sa vec už stane súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nemôže neskôr zmeniť právny režim a prejsť do výlučného majetku jedného z manželov len preto, že dodatočne boli na jej vyhotovenie použité len prostriedky z výlučného majetku. V takom prípade má ten, ktorého výlučné prostriedky boli takto vynaložené, len právo pri vyporiadaní zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok (§ 150 OZ). (rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 3596/2006)

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):