Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Dohoda o užívaní nehnuteľnosti

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 4. 2014

Otázka: Dohoda o užívaní nehnuteľnosti

Dobrý deň, sestra užíva spoločný byt po rodičoch už 7 rokov. Akým spôsobom sa môžeme domáhať náhrady aleby poriadania. Máme na niečo nárok. Sestra vlastní 1/3 ja s bratom tiež po 1/3.

Dohodu o užívaní sme neuzatvorili a ani sme sa nedohodli na platení nákladov, všetko čo sa týka bytu platí sestra. Je potrebná dohoda o užívaní nehnuteľnosti? Musí mať písomnú formu?

Odpoveď: Dohoda o užívaní nehnuteľnosti

Dobrý deň,

dohoda o užívaní nehnuteľnosti môže byť aj ústna.

Vzájomná dohoda spoluvlastníkov má prioritu pri riešení vzájomných vzťahov medzi spoluvlastníkmi. Dohoda medzi spoluvlastníkmi o výkone ich práv a povinností sa môže týkať všetkých zložiek obsahu vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva. Pôjde pri nej konkrétne o to, ktorý zo spoluvlastníkov a za akých podmienok bude vec držať a užívať, ako budú rozvrhnuté úžitky veci medzi jednotlivých spoluvlastníkov, či možno prenechať užívanie veci niekomu inému a za akých podmienok, kto má znášať určité náklady na vec a v akom rozsahu, akým spôsobom vykonať niektoré obmedzenia, ktoré vyplývajú z konkrétnych právnych predpisov, a pod. Zo sú ako príklad uvedené záležitosti, ktorých sa môže týkať dohoda medzi spoluvlastníkmi.

Dohodu medzi spoluvlastníkmi o výkone ich práv a povinností netreba uzavierať písomne, a to ani vtedy, pokiaľ predmetom spoluvlastníctva je nehnuteľnosť. Dohoda môže byť uzavretá výslovne, ale aj mlčky, konkludentne konaním, pokiaľ nie je pochybnosť o obsahu o obsahu takto prejavenej vôle. Dlhšie trvajúci režim užívania môže byť určitým prejavom toho, že spoluvlastníci s ním súhlasia, ale nemusí to tak byť vždy. Pokiaľ ide o dobu užívania, vo vzťahu medzi spoluvlastníkmi neexistuje ani obdoba premlčania ani vydržania, takže vtedy treba konkrétne posúdiť, či dlhšie trvajúci spôsob užívania je výsledkom dohody spoluvlastníkov, alebo sa vyvinul fakticky bez toho, aby dohoda existovala.

 

Pri úprave spoločného užívania veci prichádzajú do úvahy základné možnosti, ktorými sú rozdielne užívania veci tak, že jednotliví spoluvlastníci budú užívať určité im vyčlenené časti spoločnej veci, prípadne jeden zo spoluvlastníkov bude užívať celú vec a ostatní dostanú náhradu (spravidla peňažnú), alebo všetci spoluvlastníci budú vec užívať striedavo v určitých časových obdobiach.

(Rozsudok KS v Žiline sp. zn. 23 Co/136/2006)

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):