Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vyporiadanie dlhov a pohľadávok po rozvode

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 21. 4. 2014

Otázka: Vyporiadanie dlhov a pohľadávok po rozvode

Dobrý deň, s manželom máme spoločný dlh v banke. Tiež sme však požičali peniaze manželovmu kamarátovi, máme k tomu písomnú zmluvu. Chcem sa opýtať, či sa vyporiadavajú aj spoločné dlhy a pohľadávky voči tretím osobám alebo sa na ne neprihliada pri majetkovom vyporiadaní. Nejde totiž o malé sumy. 

Ak by sme sa s manželom dohodli, musia dohodu o vyporiadaní majetku po rozvode podpísať aj tieto osoby? Pretože dohoda sa ich týka.

Odpoveď: Vyporiadanie dlhov a pohľadávok po rozvode

Dobrý deň,

okrem majetku nadobudnutého počas manželstva sa vyporiadavajú všetky záväzky (dlhy a aj pohľadávky voči tretím osobám).

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykonáva ako tzv. vyporiadanie v širšom zmysle, vyporiadavajú sa aj pohľadávky a dlhy manželov vzniknuté za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov; toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie.

Vyporiadanie spoločných práv a povinností, ktoré sú spojené s bezpodielovým spoluvlastníctvom a vznikli za jeho trvania, sa týka vzťahov medzi manželmi a nezasahuje do práv a povinností tretích osôb, ktoré nie sú účastníkmi konania, a tak vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva zostávajú nedotknuté všetky ich práva a námietky vrátane námietky premlčania. V rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno vyporiadať majetkové vzťahy, ktoré sa týkajú manželov, ktoré však nevznikli v súvislosti s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom, pokiaľ ich účastníci sami neurobili predmetom konania. Ani ustanovenie § 149 OZ ani iné zákonné ustanovenie nebráni manželom, aby v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva vyporiadali aj tie majetkové práva a vzťahy (najmä spoločné pohľadávky a dlhy), ktoré síce do tohto spoluvlastníctva nepatria, ktoré však vznikli v súvislosti s ich hospodárskym a spotrebným spoločenstvom. Pokiaľ však tak neurobí a obmedzí sa len na vyporiadanie majetku, ktorý tvorí bezpodielové spoluvlastníctvo, nie je možné z toho vyvodzovať neplatnosť takejto dohody a nemožnosť prípadného neskoršieho uplatnenia týchto majetkových práv (R 42/1972).

 

Na platnosť dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva sa vyžaduje, aby sa týkala všetkých vecí patriacich do tohto spoluvlastníctva a aby k nej došlo po zániku bezpodielového spoluvlastníctva. Právne účinky dohody nastávajú dňom jej uzavretia. Pokiaľ ide o nehnuteľné veci, dohoda musí mať písomnú formu a jej účinnosť nastáva až vkladom do katastra (§ 149a OZ). (rozsudok KS v Banskej Bystrici sp. zn. 16Co/301/2006)

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):